STATUT
Towarzystwa Miłośników Kolei Drezynowych i Zabytków Kolejnictwa


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Kolei Drezynowych i Zabytków Kolejnictwa w dalszej części statutu zwane Towarzystwem.

§ 2
Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu propagowania i szerzenia idei ratowania nieczynnych linii kolejowych oraz ich wykorzystywania do uprawiania aktywnej turystyki drezynowej.

§ 3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Szczecin.

§ 4
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności obszar województwa zachodniopomorskiego.

§ 5
Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych województw.

§ 6
Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 7
Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8
Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 9
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów i terenowych jednostek organizacyjnych, w tym też posiadających osobowość prawną.


Rozdział II
Cele i środki działania

§ 1
Celem Towarzystwa jest:

a) propagowanie turystyki drezynowej głównie na nieczynnych liniach kolejowych,
b) ewidencjonowanie i ochrona zabytków kolejnictwa.
c) współpraca z samorządami każdego szczebla w celu aktywizacji gospodarczej terenów leżących przy nieczynnych liniach kolejowych,
d) podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionów poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej,
e) szerzenie, szczególnie wśród młodzieży, idei ochrony materialnych zabytków kolejnictwa, jako dóbr dziedzictwa narodowego,

§ 2
Towarzystwo realizuje założone cele poprzez:

a) ewidencjonowanie zabytków materialnych kolejnictwa,
b) gromadzenie dokumentacji faktograficznej zabytków kolei,
c) pozyskiwanie zabytkowego taboru i sprzętu kolejowego,
d) zabezpieczanie, ochronę i rekonstrukcję zabytków kolejnictwa,
e) pozyskiwanie drezyn kolejowych, także współczesnych,
f) organizację jazd drezynowych, głównie na nieczynnych odcinkach linii kolejowych, przy aktywnym współudziale lokalnych samorządów,
g) organizację imprez oświatowych i wystaw, prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie modelarstwa kolejowego,
h) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami kolejowymi, muzeami i towarzystwami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
i) prowadzenie turystycznej działalności przewozowej oraz prowadzenie działalności operatorskiej w stosunku do nieczynnych linii kolejowych.

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 1
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
§ 2
Towarzystwo posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 3
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy lub cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat, pragną realizować cele Towarzystwa oraz złożyli pisemną deklarację i uzyskali akceptację Zarządu.

§ 4
Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Członka wpierającego przyjmuje uchwałą Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 5
Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 6
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b) uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystać z jego majątku na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach.
c) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,

§ 7
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
c) regularnego opłacania składek.

§ 8
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 9
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 10
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
· z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Towarzystwa,
· z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
· na pisemny wniosek trzech członków Towarzystwa.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 12
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 1
Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 2
Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Pierwsze władze Towarzystwa powoływane są na okres jednego roku.
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.

§ 3
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane przez Zarząd. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 2
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 3
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Towarzystwa. Termin i miejsce obrad, wraz z przewidywanym porządkiem obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 4
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 5
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla omówienia których zostało zwołane.

§ 6
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest jawne.

§ 7
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
h) podejmowanie chwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.


Rozdział VI
Zarząd Towarzystwa
§ 1
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

§ 2
Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa, wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając prezesa, vice prezesa i sekretarza.

§ 3
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 4
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Towarzystwa,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) inicjowanie i podejmowanie działań przewidzianych w statucie,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
g) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i Zebrań Nadzwyczajnych,
i) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, wspierających.

§ 5
Każdy członek Zarządu samodzielnie uprawniony jest do:
a) reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz,
b) podpisywania dokumentów Towarzystwa,
c) podpisów Skarbnika i jednego z Członków Zarządu wymaga akceptowanie wydatków na cele statutowe Towarzystwa


Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 1
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

§ 2
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 3
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) pełnienie stałej kontroli nad zgodnością całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, z jego Statutem, Regulaminem i uchwałami,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w przypadkach szczególnej wagi,
d) rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa, wynikłych na tle działalności statutowej.
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

§ 4
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział VIII
Oddziały i terenowe jednostki organizacyjne

§ 1
Odziały tworzy Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków mieszkających lub pracujących w danej miejscowości lub jej pobliżu. Oddział obejmuje swoim działaniem jedną lub kilka jednostek administracyjnych. Szczegółowy zasięg działania oddziału określa Zarząd Towarzystwa.

§ 2
Władzami Oddziałów Terenowych są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 3
Szczegółowy zakres praw i obowiązków władz Oddziału określa:
a) w stosunku do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału - Walne Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
b) w stosunku do Zarządu Oddziału - Zarząd Towarzystwa,
c) w stosunku do Komisji Rewizyjnej Oddziału - Komisja Rewizyjna Towarzystwa

§ 4
Władze oddziału wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Pierwsze zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków następuje w ciągu 30 dni od powołania Oddziału terenowego w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa.

§ 5
Terenowe jednostki organizacyjne powołuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§ 6
Cele i zakres działalności terenowej jednostki organizacyjnej i jej formę określa (na podstawie Statutu Towarzystwa) Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§ 7
Terenowe jednostki organizacyjne mogą być powołane w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z celami statutowymi Towarzystwa.

§ 8
Bezpośredni nadzór nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi stanowi Zarząd Towarzystwa.


Rozdział IX
Majątek i Fundusze Towarzystwa

§ 1
Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 2
Majątek Towarzystwa powstaje drogą:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny
d) dotacji i ofiarności publicznej,
e) wpływów z działalności gospodarczej przewidzianej statutem i zgodnej z obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami,
f) inne wpływy

§ 3
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

§ 4
Środki pieniężne Towarzystwa przechowywane są na koncie Towarzystwa. Prezes jednoosobowo może podejmować zobowiązania majątkowe oraz udzielać pełnomocnictw do kwoty 1000 zł.

§ 5
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa i jednego z członków Zarządu..


Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 1
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 2
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji, powołuje Komisję Likwidacyjną oraz określa przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§ 3
Uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu i przeznaczeniu majątku Towarzystwa po jego rozwiązaniu podlegają zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą Towarzystwo.